ทุนการศึกษา ปี 2557

ทุนการศึกษา ปี 2557 ทุนอาจารย์อัจฉราวดี น้อยตั้ง ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน 1. ด.ญ. นิรัตน์ชา  เนียมชาวนา 1/1 500  บาท 2. ด.ช.สุรศักด์     อุดมฉวี 1/1 500  บาท 3. ด.ช.ธีรภัทร      โพธิ์หมึก 1/1 500  บาท ทุนคุณรุจิรา หวังตระกูลดี  ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน 1. ด.ญ. วศินี         เหล่าคะชา 1/2 2,000 บาท 2 ด.ญ. มนัสนันท์  อินแขวง 2/1 2,000 บาท 3. ด.ญ. กิตติยา      ทองทิม 3/1 2,000 บาท 4. น.ส.ดวงกมล      โพธิ์เกิด

» Read more
1 3 4 5