สังคมศึกษา ศาสนาฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่าที่ร้อยตรี วีรวัฒน์   จันทะคุณ ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    Send article as PDF   

» Read more

ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายนฤมิตร  ทับแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    Send article as PDF   

» Read more

ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวลัยรัก  อินทรสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางศุวิมล เสริมสุข ครูชำนาญการพิเศษ    Send article as PDF   

» Read more

วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาววันเพ็ญ  ดีอ่ำ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางวัชราภรณ์ วิมูลชาติ ครูชำนาญการพิเศษ นางลัดดา กลิ่นขำ  ครูชำนาญการพิเศษ  นางบุษรินทร์ นาคน้อย  ครูชำนาญการ  นางสาวกชนิภา มิ่งรัตนมงคล  ครูชำนาญการ     Send article as PDF   

» Read more

คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายวิเขียร  ทองพลับ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นายสวัสดิ์ วงศ์สอน ครูชำนาญการ    Send article as PDF   

» Read more

ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางรัตนา  ด้วงทอง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางศรีรัช   สันคม ครูชำนาญการพิเศษ https://drive.google.com/drive/folders/1IspWJcHD_h1USh94vzdsCX5hHz4G_aee    Send article as PDF   

» Read more

ทุนการศึกษา ปี 2557

ทุนการศึกษา ปี 2557 ทุนอาจารย์อัจฉราวดี น้อยตั้ง ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน 1. ด.ญ. นิรัตน์ชา  เนียมชาวนา 1/1 500  บาท 2. ด.ช.สุรศักด์     อุดมฉวี 1/1 500  บาท 3. ด.ช.ธีรภัทร      โพธิ์หมึก 1/1 500  บาท ทุนคุณรุจิรา หวังตระกูลดี  ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน 1. ด.ญ. วศินี         เหล่าคะชา 1/2 2,000 บาท 2 ด.ญ. มนัสนันท์  อินแขวง 2/1 2,000 บาท 3. ด.ญ. กิตติยา      ทองทิม 3/1 2,000 บาท 4. น.ส.ดวงกมล      โพธิ์เกิด

» Read more
1 2 3 4