คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 มอบทุนการศึกษา

คณะผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและส่วนร่วมของโรงเรียนดอนทองวิทยา    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูต่างประเทศ)

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูต่างประเทศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   English Teacher Urgently Required รายละเอียด Download    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คศล. 2 ชี้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งและรายการประกอบ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :  58065207889)   ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)           ๑. ความเป็นมา  ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา ได้รับผลกระทบ ถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการสร้างคลองระบายน้ำโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งต้องก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทดแทนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ           ๒. วัตถุประสงค์  ๒.๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ๒.๒ เพื่อทดแทนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ถูกเวนคืนที่จากการสร้างคลองระบายน้ำโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ           ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้           ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ           ๕. ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง           ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  จำนวนงวดในการส่งมอบ ๘ งวด งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน :ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง , ทำงานถมดิน , งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาตอม่อ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและ งานประปา : ติดตั้งระบบประปาในบริเวณโรงเรียนที่กำหนดให้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน งวดที่

» Read more

อบรม google app for education

โรงเรียนดอนทองวิทยา จัดอบรม google app for education สำหรับบุคลากรในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ google drive, google form, google site ฯลฯ    Send article as PDF   

» Read more

การงานอาชีพฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นางณัฐิดา  สุทธา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นางชนิตา  พิลึก ครูชำนาญการพิเศษ   นางสุธาพร วงศ์ตัว ครูชำนาญการ    Send article as PDF   

» Read more
1 2 3 4