โรงเรียนดนตรีไทย100เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนดอนทองวิทยา

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี 2561 โรงเรียนดอนทองวิทยา

โรงเรียนดอนทองวิทยา ร่วมประกาศสงครามขยะ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.39 e-Networks

ข่าวการศึกษา

Recent Posts

นิสิตฝึกสอน

นายอักษรศาสตร์   ทองคำบุตร วิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นายธนกาญจน์   ชัยสุระวิรัตน์ วิชาคณิตศาสตร์ นายวายุทธิ์   วันสอน วิชาสังคมศึกษา นางสาวอารญา  สิงห์ไพร วิชาภาษาอังกฤษ นายนันทโพธิ์เดช  นาอุดม วิชาฟิสิกส์ นายธานี   คงตาก วิชาชีววิทยา นางสาวกนกวรรณ  อุ่นมี วิชาเคมี นายสุบรรดิษฐ์  ปัตสายะ วิชาพลศึกษา นายณภัทร  อยู่สอน วิชาพลศึกษา    Send article as PDF   

» Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด Download    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2561จำนวน 43 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม Download    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   Download รายละเอียด    Send article as PDF   

» Read more

ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  23 คน และ นักเรียน จำนวน  270  คน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน   Download ประกาศ     Download ใบเสนอราคาประมูล    Send article as PDF   

» Read more
1 2 3 4