กลุ่มงานบริหารวิชาการ

โสภา

นายโสภา  แก้วพรหม

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานวางแผนบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *