กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วิเชียร

นายวิเขียร  ทองพลับ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานวางแผนบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานลูกจ้างประจำ

ชนิตา

นางชนิตา  พิลึก

หัวหน้ากลุ่่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานธุรการในสถานศึกษา

นางจินดารัตน์  นิ่มพานิช

ผู้ช่วยงานธุรการในสถานศึกษา

รัตนา

นางรัตนา  ด้วงทอง

หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพยาบาล

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *