เกี่ยวกับโรงเรียน

08 (Small)โรงเรียนดอนทองวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่  ๒๕๖  หมู่ ๑  ถนน พิษณุโลก-เด่นชัย  ตำบล ดอนทอง  อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐๕๕-๒๙๕๔๐๗-๘   โทรสาร ๐๕๕-๒๙๕๔๐๗  e-mail:  donthong256@gmail.com    website   www.dtws.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีพื้นที่ ๔๐ ไร่  ๔๔  ตารางวา พื้นที่ในเขตบริการการศึกษา ได้แก่  ตำบลดอนทอง   ตำบลบ้านป่า  ตำบลสมอแข

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *