กลุ่มงานบริหารวิชาการ

โสภา

นายโสภา  แก้วพรหม

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานวางแผนบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานลูกเสือ – เนตรนารี

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานจัดการเรียนการสอน

ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาววันเพ็ญ  ดีอ่ำ

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นายสวัสดิ์  วงศ์สอน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานจัดการเรียนการสอน

นางศุวิมล  เสริมสุข

หัวหน้างานห้องสมุด

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์  จันทะคุณ

หัวหน้างานวิชาทหารรักษาดินแดน

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

นางบุษรินทร์  นาคน้อย

ช่วยงานเศรษฐกิจพอเพียง

www.pdf24.org    Send article as PDF