ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  23 คน และ นักเรียน จำนวน  270  คน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน 

 Download ประกาศ  

 

Download ใบเสนอราคาประมูล

www.pdf24.org    Send article as PDF