ประกาศโรงเรียนดอนทองวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา มีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่าย ให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  23 คน และ นักเรียน จำนวน  270  คน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไป ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน 

 Download ประกาศ  

 

Download ใบเสนอราคาประมูล

PDF24 Creator    Send article as PDF