ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คศล. 2 ชี้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งและรายการประกอบ ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ :  58065207889)

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
          ๑. ความเป็นมา 
ด้วยโรงเรียนดอนทองวิทยา ได้รับผลกระทบ ถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการสร้างคลองระบายน้ำโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งต้องก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างทดแทนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
          ๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๒.๒ เพื่อทดแทนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ถูกเวนคืนที่จากการสร้างคลองระบายน้ำโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๘ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน :ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง , ทำงานถมดิน , งานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาตอม่อ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและ งานประปา : ติดตั้งระบบประปาในบริเวณโรงเรียนที่กำหนดให้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน : ทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมดและโครงสร้างเสารับชั้น ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และงานป้ายโรงเรียน : ติดตั้งแผ่นหินแกรนิตสีดำพร้อมทั้งแกะสลักตัวอักษรสีทองบนแผ่นหินแกรนิตชื่อโรงเรียนและส่วนประกอบ พร้อมตกแต่ง ซึ่งตัวอักษรประกอบด้วยคำว่า โรงเรียนดอนทองวิทยา DONTHONGWITTAYA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน :ทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นระเบียง บันได ค.ส.ล.ระดับชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและงานปรับปรุงสนามฟุตซอล : เทคอนกรีตขยายพื้นที่สนาม รื้อย้าย พร้อมทั้งปูพื้นสนามโดยใช้แผ่นพื้นเดิมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคาร : ทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคาร :ติดตั้งวงกบประตู วงกบหน้าต่างทั้งหมด , งานก่ออิฐบล็อกฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน : ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ำ เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทำผิวพื้นห้องเรียนและระเบียง ติดตั้งบานประตู ? หน้าต่างช่องแสง ทั้งหมด งานเดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด ( ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ) ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ทำฝ้าห้องน้ำ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และงานเครื่องปรับอากาศและพัดลม : รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศและพัดลมในอาคารเรียนเก่า พร้อมทั้งติดตั้งในอาคารใหม่ให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมใหม่ในอาคารใ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานอาคารเรียน : ทำราวบันได ราวกันตก ม้านั่ง งานทาสีและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการและงานสวนหย่อม : จัดทำและตกแต่งสวนหย่อมในบริเวณที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา
          ๗. วงเงินในการจัดหา 
เงินงบประมาณโครงการ ๕,๐๗๒,๙๔๗.๑๔ บาท
ราคากลาง ๕,๐๗๒,๙๔๗.๑๔ บาท
          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนดอนทองวิทยา
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๙-๕๔๐๗
โทรสาร ๐-๕๕๒๙-๕๔๐๗
เว็บไซต์ www.dtws.ac.th. www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

PDF24    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *