การงานอาชีพฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ณัฐิดา

นางณัฐิดา  สุทธา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

บุญเหลือ

นายบุญเหลือ  จันทร์จ้อย

ครูชำนาญการพิเศษ

ชนิตา

นางชนิตา  พิลึก

ครูชำนาญการพิเศษ

suthaporn

นางสาวสุธาพร  วงศ์ตัว

ครูชำนาญการพิเศษ


การงาน

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *