ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วลัยรัก

นางวลัยรัก  อินทรสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

เตือนใจ

นางสาวเตือนใจ  นันทพฤทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

สุมาลี

นางสุมาลี  นุใจเหล็ก

ครูชำนาญการ

surin

นางสุรินทร์  มีบางซื่อ

ครูชำนาญการพิเศษ


ภาษาต่างประเทศ

PDF24    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *