ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วลัยรัก

นางวลัยรัก  อินทรสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

สุมาลี

นางสุมาลี  นุใจเหล็ก

ครูชำนาญการ

นางศุวิมล เสริมสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรินทร์  มีบางซื่อ

ครูชำนาญการพิเศษ


ภาษาต่างประเทศ

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *