วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ

นางสาววันเพ็ญ  ดีอ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางจินดารัตน์ นิ่มพานิช

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวัชราภรณ์ วิมูลชาติ 

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทรชมน คำป้อง

ครูชำนาญการ


วิทยาศาสตร์

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *