พันธกิจ / เป้าหมาย

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้

4.ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

www.pdf24.org    Send article as PDF