วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลเป็นคนดี และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน   “ นย.  นยติ   เมธาวี ”  (คนมีปัญญาย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ)

www.pdf24.org    Send article as PDF