สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนดอนทองวิทยา

เทพนม   หมายถึง ความเป็นคนดี ความนอบน้อมถ่อมตน ความมีวินัย

ลายไทย  หมายถึง การยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์ความเป็นไทย

รัศมี  หมายถึง การเป็นผู้มีสติปัญญา และความรู้กว้างไกล

www.pdf24.org    Send article as PDF