ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดอนทองวิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2528  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียน
วัดโบสถ์ศึกษา โดยนายถวิล ศรีวิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา รักษาราชการ
ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ต่อมาในปีการศึกษา 2529    คณะกรรมการตำบลดอนทอง ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์  จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน จำนวน  40 ไร่ 44 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนดอนทองวิทยาเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

ปีการศึกษา 2533   โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.) เป็นรุ่นที่ 4 ของประเทศ

ปีการศึกษา 2536  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายโกเมน  สุดหอม ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2542 นายสิทธิกุล  นึกงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยา ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2543 นายโกเมน  สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2546  นายนพดล ทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2557  นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ปีการศึกษา 2562 นายสุวัฒน์  สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองทำเนียบ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  จนถึงปัจจุบัน

www.pdf24.org    Send article as PDF