ทุนการศึกษา ปี 2557

ทุนการศึกษา ปี 2557

  1. ทุนอาจารย์อัจฉราวดี น้อยตั้ง
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน
1. ด.ญ. นิรัตน์ชา  เนียมชาวนา 1/1 500  บาท
2. ด.ช.สุรศักด์     อุดมฉวี 1/1 500  บาท
3. ด.ช.ธีรภัทร      โพธิ์หมึก 1/1 500  บาท
  1. ทุนคุณรุจิรา หวังตระกูลดี 
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน
1. ด.ญ. วศินี         เหล่าคะชา 1/2 2,000 บาท
2 ด.ญ. มนัสนันท์  อินแขวง 2/1 2,000 บาท
3. ด.ญ. กิตติยา      ทองทิม 3/1 2,000 บาท
4. น.ส.ดวงกมล      โพธิ์เกิด 4/1 3,000 บาท
5. นายนฤเดช        อินแตง 5/2 3,000 บาท
6. น.ส.หนึ่งฤทัย     คล้ายกล่ำ 6/2 3,000 บาท
  1. ทุนกัลยาณมิตรกรุงไทย
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน
1. ด.ช.ชาญชัย      มิ่งสมร 2/1 1,500 บาท
2. ด.ญ.พัชรินทร์    สิงห์ใจดี 3/1 1,500 บาท
3. น.ส.แก้ว          ประทาน 4/2 2,000 บาท
4. น.ส.วาสนา       ริมสาคร 5/1 2,000 บาท
  1. ทุนสมาคมผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก
ที่ ชื่อ สกุล ชั้น จำนวนเงิน
1. น.ส. นภัสวรรณ    ดอนเรือนไพร 4/1 1,000 บาท
www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *