นิสิตฝึกสอน

นายอักษรศาสตร์   ทองคำบุตร

วิชาคณิตศาสตร์

หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธนกาญจน์   ชัยสุระวิรัตน์

วิชาคณิตศาสตร์

นายวรายุทธ์   วันสอน

วิชาสังคมศึกษา

นางสาวอารญา  สิงห์ไพร

วิชาภาษาอังกฤษ

นายนันทโพธิ์เดช  นาอุดม

วิชาฟิสิกส์

นายธานี   คงตาก

วิชาชีววิทยา

นางสาวกนกวรรณ  อุ่นมี

วิชาเคมี

นายสุบรรดิษฐ์  ปัตสายะ

วิชาพลศึกษา

นายณภัทร  อยู่สอน

วิชาพลศึกษา

www.pdf24.org    Send article as PDF