กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day )

โรงเรียนดอนทองวิทยา ได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือน ครู บุคลากร นักเรียน ให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่

เนื่องจาก วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ทางองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ชื่อภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบเพื่อให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

www.pdf24.org    Send article as PDF